Terveyslannoitus

Terveyslannoitus

Ter­veyslan­noituk­sen avulla paran­netaan suomet­sien kasvuedel­ly­tyksiä ravin­nehäiriöisillä ko­hteilla. Lan­noituk­sen avulla voidaan paran­taa metsän kasvukykyä merkittävästi. Ter­veyslan­noi­tus­tarvetta on varsinkin turve­mailla joissa kali­u­min ja fos­forin pu­u­tos ra­joit­taa pu­us­ton kasvua. Ter­veyslan­noituk­sen vaiku­tus näkyy pu­us­tossa lan­noit­teesta ri­ip­puen vähintään 15-20 vuotta.

Ter­veyslan­noituk­sia varten metsäno­mis­ta­jan on mah­dol­lista saada Ke­mera tukea, jos kohde täyttää ter­veyslan­noi­tusko­hteen ehdot. Lan­noi­tus­tarve määritellään pu­us­tossa havait­tavien kasvuhäiriöiden ja neu­las­ten värimuu­tosten pe­rus­teella. Tarvit­taessa voidaan tehdä myös neu­las­ana­lyysi. Ter­veyslan­noi­tus kan­nat­taa tehdä kun­nos­tu­so­ji­tuk­sen ja mah­dol­lis­ten hakkuiden yhtey­dessä, jotta siitä saadaan paras mah­dolli­nen hyöty irti ja työt on hel­pointa ketjut­taa. Ke­mera tuen yhtenä ehtona on, että lan­noitet­ta­van alueen vesi­talous on kun­nossa tai kun­nos­tu­so­ji­tus­su­un­nitelma on tehty. 

Metsäsu­un­nit­telu Hol­lanti Oy:n kautta on mah­dol­lisuus hoitaa kaikki ter­veyslan­noituk­seen li­it­tyvät toimen­piteet, kuten: lan­noi­tus­tarpeen määrit­tely, neu­las­ana­lyysit, lan­noi­tus­su­un­nitelma, Ke­mera hake­muk­set, lan­noit­tei­den tilaami­nen ja tuhkalan­noituk­sen os­alta lan­noit­teen lev­i­tys.

METSÄSUUNNITTELU HOLLANTI OY
Oulaistenkatu 50 C 1
86300 Oulainen
Y-tunnus 2189725-9
Verkkolaskuosoite: 003721897259
Operaattori: MAVENTA
Välittäjätunnus: 003721291126 (DABAFIHH)
Sähköpostilaskun osoite: INVOICE-21897259@KOLLEKTOR.FI


Noora Impola, toimitusjohtaja 040 573 0350
Aki Kiviniemi, metsäasiantuntija 040 578 6760
Asko Mäkelä, metsäasiantuntija 050 501 1523
etunimi.sukunimi@msh.fi

Palvelun tuottaa Fokus
Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Copyright (c)2020, All Rights Reserved.