Metsäsuunnittelu Hollanti Oy

Metsäsu­un­nit­telu Hol­lanti Oy on Po­hjois- ja Keski-Po­h­jan­maalla toimiva yk­si­tyi­nen metsäpalveluyri­tys. Olemme toim­i­neet vuodesta 2003 alkaen metsäno­mis­ta­jia varten.Tar­joamme asi­akkaillemme monipuoliset metsäalan palve­lut huomioiden asi­akkaan tarpeet. Saat meistä lu­otet­ta­van met­siesi hoita­jan.

Metsäsu­un­nit­telu Hol­lanti Oy tuot­taa laadukkaita ja kil­pailukyky­isiä metsäpalveluja suo­raan yk­si­ty­isille metsäno­mis­ta­jille, yhteisöille ja metsäalan or­gan­isaa­tioille. Yri­tyk­sen tavoit­teena on kokon­ais­val­tainen työ, jol­loin metsäno­mis­taja saa tarvit­se­mansa palve­lut yhdeltä toim­i­jalta. Toim­inta on tehokasta ja jous­tavaa, sekä hin­noit­telu on kil­pailukyky­istä. 

Meidän kaut­tamme saat Jatku­van kas­vatuk­sen hakkuut am­mat­ti­taidolla tehtynä! 

Olemme Täyden Palvelun Talo, ota yhteyttä, niin su­un­nitel­laan yhdessä Sinun tule­vaisu­utesi metsä!

Palvelumme
Seuraa Meitä myös Instagramissa!


Palvelun tuottaa Fokus
Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Copyright (c)2020, All Rights Reserved.